Wykup dostęp Uzyskaj 7-dniowy dostęp próbny

Regulamin

 •  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu www.offshorenews.pl („Portal”), w tym warunki przeglądania dostępnych w nim treści, wykupu abonamentu i realizacji związanych z tym usług. Warunki przetwarzania danych osobowych oraz polityka cookies określone zostały w Polityce Prywatności i cookies.
  2. Portal jest prowadzony przez fundację „Instytut Jagielloński”, z siedzibą przy ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115, 00-514 Warszawa, NIP: 5262889276, REGON: 140147690, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234639, email kontaktowy: biuro@jagiellonski.org („Administrator”).
  3. Aby korzystać z Portalu konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i cookies.
  4. Portal stanowi platformę wiedzy z zakresu morskich farm wiatrowych. Publikowane treści mają charakter publicystyczny i nie stanowią ani nie zastępują fachowego doradztwa czy usług konsultingowych. Dostarczane treści obejmują analizy, komentarze i wywiady, w formie, częstotliwości, długości i treści wynikającej z subiektywnego uznania autora danej treści. Staramy się, aby publikowane treści były najwyższej jakości, jednak jako Administrator nie zawsze mamy na to wpływ, w związku z czym treści dostarczane są na zasadzie „takie, jakie są”, tj. bez zobowiązania lub gwarancji (wprost lub dorozumianych) przydatności do określonego celu (w tym np. w działalności gospodarczej lub politycznej) czy zgodności z jakimikolwiek kryteriami jakości, wiedzy i zasad techniki.
  5. Dokładamy starań, aby Portal był nieprzerwanie dostępny i w pełni funkcjonalny co najmniej przez 80% okresu trwania abonamentów. Względy bezpieczeństwa, względy techniczne i potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu w sposób przyjazny dla jego użytkowników mogą wymagać wprowadzenia okresowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, celem dokonania niezbędnych zmian technicznych i konserwacji. Będziemy starali się zawsze, gdy to możliwe, aby takie przerwy były ograniczone do pory nocnej, pomiędzy 1:00 a 5:30 rano, aby nie utrudnić korzystania z Portalu i po uprzednim uprzedzeniu naszych użytkowników.
  6. Jeżeli nie jesteś konsumentem (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ani osobą, o której mowa w art. 3855 KC (osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wszelka odpowiedzialność Administratora związana z funkcjonowaniem Portalu, w tym odpowiedzialność za przerwy w funkcjonowaniu i zamieszczone w nim treści, odpowiedzialność za straty rzeczywiste i utracone korzyści, odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa, zostaje w całości wyłączona w najszerszym zakresie dopuszczalnym prawem.
  7. Masz prawo do korzystania z Portalu zgodnie z jego celem, w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami uczciwości oraz poszanowania dóbr osobistych innych osób.
  8. Treści publikowane w Portalu, w tym materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Administratora lub osób trzecich. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu ani informacji podanych na stronie Portalu nie powinno być interpretowane jako udzielenie (wprost lub w sposób dorozumiany) licencji na rozpowszechnianie publikowanych treści. Zabrania się publikowania, kopiowania i udostępniania treści zawartych w Portalu osobom trzecim nieposiadającym wykupionego abonamentu, a także jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Portalu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w tym w ramach innych serwisów internetowych i poza Internetem.
 •  
 • Wymagania techniczne

 •  
 •  
  1. Do korzystania z Portalu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
   1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
   2. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge;
   3. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
   4. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0.
  2. Portal może nie wyświetlać się poprawnie na urządzeniach niespełniających powyższych wymogów, jak również na telewizorach, telefonach Blackberry, telefonach z systemem Windows lub innych urządzeniach mobilnych.
 •  
 • dostęp do portalu

 •  
 •  
  1. Aby uzyskać dostęp do Portalu konieczne jest wykupienie abonamentu i zarejestrowanie konta. Aby to zrobić należy wybrać właściwy przycisk na stronie Portalu, podać niezbędne dane rejestracyjne i potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, Polityką prywatności i cookies oraz udzielić zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia, poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa. Po zakończeniu rejestracji zostaniesz przekierowany na stronę pośrednika płatności, gdzie będziesz mógł uiścić płatność za abonament. Po zarejestrowaniu konta i uiszczeniu płatności, prześlemy na Twój adres email podany przy rejestracji potwierdzenie zawarcia umowy.
  2. Potwierdzenie zawarcia umowy będzie zawierało:  
   1. informację o wykupionym abonamencie, wraz z ceną i okresem trwania;
   2. informację o wyrażeniu przez użytkownika zgody na niezwłoczne udzielenie dostępu do Portalu w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia;
   3. kopię niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies.
  3. Dostęp do Portalu zostanie przyznany niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Administratora.
  4. Zobowiązujesz się do zachowania swoich danych dostępowych w tajemnicy i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. W razie ujawnienia danych dostępowych skontaktuj się z nami niezwłocznie celem ustalenia niezbędnych kroków pozwalających na zabezpieczenie dostępu do Portalu.
  5. Aktualnie oferowane rodzaje i warunki abonamentów dostępne są każdorazowo na stronie Portalu (np. abonament miesięczny, kwartalny, roczny). Wraz z rozwojem Portalu, Administrator może wprowadzać nowe rodzaje abonamentów oraz powiązanych usług i funkcji lub zmieniać warunki dotychczas istniejących abonamentów, bez uszczerbku dla abonamentów już wykupionych.
 •  
 • ROZLICZENIA

 •  
  1. Wykupując abonament zawierasz z nami umowę o świadczenie usługi dostępu do treści Portalu na czas określony, tj. na okres trwania wybranego abonamentu. Po upływie okresu abonamentu umowa automatycznie wygasa, chyba, że dojdzie do jej przedłużenia zgodnie z §4 ust. 3 lub użytkownik wykupi kolejny abonament (nowa umowa) zgodnie z §4 ust. 7.
  2. Abonament płatny jest z góry, na początku okresu rozliczeniowego.
  3. Okres abonamentu (okres rozliczeniowy) rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności na naszym rachunku bankowym i uzyskaniem dostępu do Portalu i kończy z upływem ostatniego dnia wybranego okresu abonamentowego.
  4. W razie wprowadzenia obsługi płatności kartą lub innej metody pozwalającej na automatyzację płatności, możesz zdecydować o podaniu danych rozliczeniowych niezbędnych do pobierania każdorazowo należnej opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe (z góry). W takim przypadku umowa będzie automatycznie przedłużana na kolejne, odpowiednie okresy abonamentu po upływie poprzedniego okresu, dzięki czemu zachowasz ciągłość dostępu do Portalu. Administrator będzie pobierał opłatę za abonament w dzień następujący po ostatnim dniu dotychczasowego okresu rozliczeniowego, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z subskrypcji.
  5. W razie niemożności pobrania opłaty w pełnej wysokości zgodnie z §4 ust. 4, dostęp zostanie do Portalu wstrzymany. Wezwiemy cię do uregulowania należności w terminie 7 dni i w razie dalszej zwłoki będziemy uprawnieni do wypowiedzenia umowy.
  6. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji ze skutkiem na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego, klikając w odpowiedni przycisk z pozycji konta Portalu lub informując nas o tym bezpośrednio w innej formie.
  7. W razie płatności jednorazowej bez dodawania automatycznej metody płatności zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu, umowa będzie zawarta na czas określony równy wykupionemu abonamentowi, po upływie którego wygasa. Użytkownik będzie uprawniony do wykupienia nowego abonamentu.
  8. Abonamenty świadczone są w cenie i na okres wskazany każdorazowo na stronie Portalu. W razie przedłużenia abonamentu na kolejny okres rozliczeniowy, zastosowanie znajdzie Regulamin i warunki dla danego typu abonamentu opublikowane na stronie Portalu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień nowej płatności.
  9. W każdym przypadku użytkownik zachowuje pełną swobodę rezygnacji z subskrypcji zgodnie z punktem § 4 ust. 6 Regulaminu powyżej.
  10. Płatności za dostęp do Portalu obsługiwane są przez pośredników płatniczych, zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Portalu i wymagają podania określonych danych niezbędnych do rozliczenia. W każdym przypadku skorzystanie z usług pośrednika będzie wymagać zaakceptowania treści jego warunków umownych i zapoznania się z informacjami nt. przetwarzania danych osobowych. Administrator nie jest stroną umów zawartych pomiędzy użytkownikami a pośrednikiem.
  11. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną. Faktury obejmujące wykupiony abonament będą przesyłane na adres email wskazany podczas rejestracji konta.
 •  
 • odstąpienie konsumenckie

 •  
  1. Jeżeli jesteś konsumentem (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą, o której mowa w art. 3855 KC (osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), możesz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostęp do Portalu odstąpić od niej, składając oświadczenie na adres Administratora podany w §1 ust. 2 Regulaminu.
  2. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Administrator niezwłocznie zwraca uiszczoną opłatę za abonament, w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
  4. Odstąpienie nie przysługuje po udzieleniu dostępu do Portalu za wyraźną zgodą użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenckich.
 •  
 • Reklamacje

 •  
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości a nasi użytkownicy byli usatysfakcjonowani z funkcjonowania Portalu. W razie jakichkolwiek problemów, wątpliwości lub sugestii prosimy o kontakt bezpośrednio na adres email: biuro@jagiellonski.org.
  2. Niezależnie od powyższego, masz prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
  3. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres: Instytut Jagielloński, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 115, 00-514 Warszawa lub emailowo: biuro@jagiellonski.org.
  4. Aby umożliwić jak najszybsze załatwienie sprawy, rekomendujemy, żeby reklamacja podawała w tytule słowo „Reklamacja” i zawierała co najmniej: imię i nazwisko, adres email przypisany do konta, okoliczności uzasadniające reklamację i składane w związku z tym żądanie.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na jej rozpoznanie, Administrator zwróci się do użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji.
  6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu. Odpowiedź Administratora jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba, że użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

 

 • POzasądowe rozstrzyganie sporów

 •  
  1. Jeżeli jesteś konsumentem lub osobą, o której mowa w art. 3855 KC, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

  1. Jeżeli jesteś konsumentem lub osobą, o której mowa w art. 3855 KC, masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

 

  1. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

 

 • Postanowienia końcowe

 •  
  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
   1. zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, a w szczególności: zmian przepisów prawa i orzecznictwa, nałożenia przez właściwych regulatorów obowiązków na Administratora, zmian stawek istniejących podatków (w tym VAT) i wprowadzenie nowych podatków, zmian ze względów bezpieczeństwa i zmian redakcyjnych. Zmiany mogą dotyczyć również zmiany cen i warunków abonamentów;
   2. o każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu widocznej po prawidłowym zalogowaniu się na Konto i w wiadomości email przesłanej na adres email podany w czasie rejestracji, zawierającej nową treść Regulaminu;
   3. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż w nowym okresie rozliczeniowym danego abonamentu, z wyjątkiem abonamentu rocznego oraz z wyjątkiem przypadków określonych w §8 ust. 2 Regulaminu;
   4. w przypadku abonamentu rocznego zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie poprzez zamieszczenie informacji na stronie Portalu; zmiana cen abonamentu rocznego wchodzi w życie najwcześniej w nowym okresie rozliczeniowym;
   5. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub istotnego ograniczenia praw użytkownika związanych z nabytymi usługami.
  2. Administrator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania powyższych wymogów, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia dotrzymanie powyższych wymogów,
   2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby chronić użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa,
   3. zmiany nie wpływają negatywnie na interes lub prawa konsumenta (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoby, o której mowa w art. 3855 KC (osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
  3. Do abonamentów w okresach rozliczeniowych wykupionych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
  4. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian Regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z subskrypcji skuteczne na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego.
  5. Administrator będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy dostępu do Portalu w razie:
   1. naruszenia §1 ust. 8 Regulaminu – w razie nieusunięcia naruszeń w terminie 3 dni pomimo stosownego wezwania;
   2. powtórnego naruszenia §1 ust. 8 Regulaminu – niezwłocznie, bez wzywania do usunięcia;
   3. udzieleniu dostępu do Portalu osobom trzecim – niezwłocznie, bez wzywania do usunięcia;
   4. nieuiszczeniu należnej opłaty w terminie 7 dni pomimo stosownego wezwania.

 

 

PRZYKŁADOWY WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

 

Miejscowość, data

       

Imię i nazwisko

Adres korespondencyjny

Adres email wykorzystany do rejestracji

 

 

 

 

 

Instytut Jagielloński ul. Marszałkowska 84/92
lok. 115
00-514 Warszawa

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

 

Ja niżej podpisany niniejszym odstępuję od umowy o dostęp do portalu www.offshorenews.pl.

Zwrotu uiszczonej płatności należy dokonać na następujący rachunek bankowy: ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………

Podpis

 

partnerzy